Rekisteri- ja tietosuojaseloste

TIETOSUOJASELOSTE

Laatimispäivä: 11.2.2022.

TIETOJESI SUOJAAMINEN

Tietosuoja on aina ollut keskeinen osa toimintaamme. Asiakkaan tietojen suojaaminen ja luottamus ovat toimintamme ehdoton edellytys. Antamiesi asiakastietojen perusteella voimme tarjota sinulle yksilöllisiä palveluja.

Yritys- tai yksityishenkilöasiakkaanamme annat henkilötietoja Varapuu Oy:lle. Yrityksesi tai yhteisösi vastuu on kertoa kyseisille henkilöille Varapuu Oy:n yksityisyyden suojaa koskevista periaatteista.

Kerromme yksityisyyden tässä tietosuojaselosteessa tarkemmin siitä, miten käytämme asiakkaiden henkilötietoja.

Varapuu Oy:N TIETOSUOJASELOSTE

Varapuu Oy on sitoutunut suojelemaan yksilöiden oikeuksia ja pitämään henkilötietosi turvassa. Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan, miten Varapuu Oy kerää, käyttää, säilyttää ja suojaa henkilötietoja. Verkkosivujamme ovat www.varapuu.fi ja www.mikkosjogren.fi ja online.varapuu.fi

Varapuu Oy:ssä käsitellään henkilötietoja useista syistä. Tässä selosteessa viitataan “Sinulla” asiakkaisiin, potentiaalisiin asiakkaisiin, asiakkaidemme työntekijöihin tai muihin asianomaisiin osapuoliin, kuten tosiasiallisiin edunsaajiin, valtuutettuihin edustajiin ja vastuuhenkilöihin.

Tämä tietosuojaseloste sisältää seuraavat osa-alueet:

 1. Mitä henkilötietoja Varapuu Oy kerää
 2. Miten Varapuu Oy voi käyttää henkilötietojasi ja millä oikeusperusteilla
 3. Automatisoitu päätöksenteko
 4. Kenelle Varapuu Oy voi luovuttaa henkilötietoja
 5. Miten Varapuu Oy suojaa henkilötietoja
 6. Yksityisyyden suojaan liittyvät oikeutesi
 7. Evästeet
 8. Kuinka kauan Varapuu Oy säilyttää henkilötietojasi
 9. Miten tähän ja evästeitä koskevaan selosteeseen tehdään muutoksia
 10. Yhteydenotto ja rekisterinpitäjä

1. MITÄ HENKILÖTIETOJA Varapuu Oy KERÄÄ

Henkilötietoja kerätään useimmiten suoraan sinulta esimerkiksi verkkokauppaostosten yhteydessä tai niitä saadaan Varapuu Oy:n sisältöjen tai tuotteiden tai palveluiden käytöstä. Tarvitsemme toisinaan lisätietoja, jotta voimme pitää tiedot ajan tasalla tai varmistaa saamiemme tietojen oikeellisuuden.

Keräämämme henkilötiedot voidaan jaotella seuraavasti:

 • Tuntemistiedot: henkilötunnus ja nimi. Pyydämme henkilötunnusta esimerkiksi silloin, kun valitset maksutavaksi osamaksun.
 • Yhteystiedot: puhelinnumerot ja osoitteet (ml. postiosoite) sekä sähköpostiosoite.
 • Taloudelliset tiedot: sopimuksen tyyppi, tapahtumatiedot ja maksuhistoria.
 • Lakisääteisiin vaatimuksiin liittyvät tiedot: verotusmaa tai ulkomainen verorekisterinumero.

HENKILÖTIEDOT, JOITA VOIMME KERÄTÄ SINULTA:

Osa Varapuu Oy:n keräämistä henkilötiedoista on saatu suoraan sinulta. Keräämme esimerkiksi uusilta asiakkailta nimen ja henkilötunnuksen siinä tapauksessa, että tuotteet on ostettu osamaksulla, sähköpostiosoitteen, puhelinnumeron sekä tapauskohtaisesti tulotiedot, koulutusasema, ammattinimike, sisällönkulutustottumukset – sekä preferenssit, yleiskuva taloudellisesta tilanteesta, kulutustottumukset liittyen tarjoamiimme tuotteisiin ja palveluihin, ikä, sekä voimme pyytää sinua arvioimaan mihin aikaan päivästä sinua kannattaisi tavoitella, jotta voimme tarjota sinulle kulloinkin kyseessä olevan tuotteen tai palvelun. Keräämme tietoa myös meille digitaalisten kanaviemme kautta lähettämistäsi viesteistä, kuten palautteista tai pyynnöistä. Lisäksi keräämme tietoa tapahtumissa jaettavien lomakkeiden kautta. Puheluita ja chat-keskusteluja voidaan myös nauhoittaa ja tallentaa esimerkiksi asiakaspalveluun liittyvien toimeksiantojen vahvistamiseksi tai dokumentaatio-, laaduntarkkailu- ja kehitystarkoituksiin. Tapahtumia ja tilaisuuksia voidaan tallentaa markkinointi – ja myynninedistämistarkoituksessa. Mikäli haluat, että et esiinny tunnistettavasti millään tapahtumatallenteellamme, sinun tulee ilmoittaa asiasta kulloinkin paikalla olevalle kuvausryhmälle ennen tilaisuuden alkamista.

Henkilötiedot, joita voimme kerätä kolmansilta osapuolilta:

 • Julkisesti saatavilla olevat tiedot ja tiedot muista ulkoisista lähteistä: viranomaisten ylläpitämät rekisterit (esim. väestörekisteri, verohallinnon rekisterit, yritysrekisterit ja valvontaviranomaisten rekisterit), luottotietorekisterit ja muut kaupalliset tiedonvälittäjät.
 • Tiedot, jotka koskevat Sinua ja tarvitaan Varapuun tuottamaan palveluun tai oikeuksien turvaamiseksi muilta Varapuu Oy:n kanssa yhteistyötä tekeviltä yhtiöiltä.

2. MITEN Varapuu Oy VOI KÄYTTÄÄ HENKILÖTIETOJASI JA MILLÄ OIKEUSPERUSTEILLA

Käytämme henkilötietojasi, jotta voimme täyttää lakisääteiset ja sopimusten mukaiset velvollisuutemme ja jotta voimme tehdä sinulle tarjouksia sekä antaa neuvontaa asiakkuuteesi liittyvissä asioissa ja tarjota tuotteita sekä palveluita.

Palvelu- ja tuotesopimusten tekeminen ja hallinnointi (sopimuksen täytäntöön paneminen)

Henkilötietojen käsittelyn pääasiallinen tarkoitus on kerätä, käsitellä ja varmentaa henkilötiedot ennen tarjouksen ja sopimuksen tekemistä sekä dokumentoida, hallinnoida ja toteuttaa sopimuksen mukaiset tehtävät.

Esimerkkejä sopimuksen täytäntöön panemiseen liittyvistä tehtävistä:

 • esim. Verkkokaupasta ostetun fyysisen tai digitaalisen tuotteen toimittaminen kotiosoitteeseesi tai valmennuksesta tilaamasi sähköpostikirjeen toimittaminen sähköpostiosoitteeseesi
 • asiakaspalvelu
 • oikeusvaateen mahdollinen laatiminen, esittäminen tai puolustaminen ja perintämenettely.

Laissa, säännöksissä tai viranomaisten ja valvontaviranomaisten päätöksissä määriteltyjen vaatimusten ja velvollisuuksien noudattaminen (lakisääteinen velvollisuus)

Sopimuksen täytäntöön panemisen lisäksi myös laissa, säännöksissä ja viranomaisten päätöksissä määriteltyjen velvollisuuksien noudattaminen edellyttää meiltä henkilötietojen käsittelyä.

Henkilötietoja käsitellään myös markkinointi-, tuote- ja asiakasanalyysien yhteydessä. Markkinointitoimet, prosessien, liiketoiminnan ja järjestelmien kehittäminen, mukaan lukien testaus, perustuvat henkilötietojen käsittelyyn. Näin voimme parantaa tuotevalikoimaamme ja optimoida asiakkaille tarjottavia tuotteita sekä palveluita. Tähän saattaa liittyä myös profilointia.

Suostumus

Pyydämme sinulta tietyissä tilanteissa suostumusta henkilötietojesi käsittelyyn. Näitä tilanteita ovat esimerkiksi maksutapahtumatietojen käsittely markkinointitarkoituksissa tai joidenkin erityisryhmiin kuuluvien tietojen käsittely. Suostumuspyyntö sisältää tietoa kyseisten tietojen käsittelystä. Jos olet antanut suostumuksesi henkilötietojen käsittelyyn, sinulla on myös oikeus peruuttaa suostumuksesi

3. AUTOMATISOITU PÄÄTÖKSENTEKO

Saatamme hyödyntää automatisoitua päätöksentekoa joissakin tapauksissa, kuten luotonmyöntöprosessissa digitaalisissa kanavissa, jos lainsäädäntö sen sallii tai jos olet antanut siihen erillisen suostumuksesi tai jos se on tarpeen sopimuksen täytäntöön panemiseksi.

4. KENELLE Varapuu Oy VOI LUOVUTTAA HENKILÖTIETOJA

Voimme luovuttaa henkilötietojasi muille tahoille, kuten viranomaisille, Varapuu Oy:n kanssa yhteistyötä tekeville yhtiöille, tavaran- ja palveluntoimittajille, maksupalvelujen tarjoajille sekä liikekumppaneille. Varmistamme aina ennen tietojen luovuttamista, että asiaan kuuluvia salassapitovelvoitteita noudatetaan.

Useissa tapauksissa palveluiden tarjoaminen ja sopimuksien noudattaminen edellyttää henkilötietojesi luovuttamista. Jos olet esimerkiksi ostanut verkkokaupastamme kirjan, meidän on luovutettava nimi- ja osoitetietosi Postille, jotta he voivat toimittaa ostamasi tuotteet sinulle. Halutessasi voit pyytää Postilta lisätietoja Postin henkilötietojen käsittelyyn liittyvistä menetelmistä

Kolmannet osapuolet ja Varapuu Oy:n yhteistyökumppaneihin kuuluvat yhtiöt. Luovutamme henkilöllisyytesi todentamiseksi ja toimeksiannon tai sopimuksen täytäntöön panemiseksi tarvittavia tietoja yrityksille, joiden kanssa teemme yhteistyötä voidaksemme tarjota palveluita, kuten verkkokauppaa. Näihin palveluihin kuuluvat esimerkiksi turvalliset tunnistautumisratkaisut ja verkkokaupankäynnin eri osapuolten, kuten maksupalveluntarjoajien, tilisiirtojen vastaanottajien ja selvitysyhteisöjen, välillä.

Luovutamme henkilötietoja myös viranomaisille siinä määrin kuin laki niin velvoittaa. Näihin viranomaisiin kuuluvat esimerkiksi vero-, poliisi-, täytäntöönpano- ja valvontaviranomaiset.

Tietoja voidaan luovuttaa lisäksi Varapuu Oy:n sisällä sekä ulkoisille liikekumppaneille (kuten tilitoimistolle tai tilintarkastusyhteisölle) sinun suostumuksellasi tai lainsäädännön mukaisesti. Voimme myös luovuttaa tietoja muille salassapitovelvoitteet täyttäville tahoille, jotta voimme tarjota palveluitamme. Tietojen luovuttamisessa käytetään aina asianmukaisesti suojattuja kanavia, järjestelmiä ja varotoimia.

Olemme tehneet valittujen tavaran- ja palveluntoimittajien kanssa sopimuksia, jotka sisältävät henkilötietojen käsittelyn Varapuu Oy:n puolesta. Tällaisia sopimuksia on tehty esimerkiksi ohjelmistokehitys-, palvelin- ja IT- tukipalveluita tarjoavien toimittajien kanssa.

Tiedonsiirto kolmansiin maihin

Varapuu Oy voi joissain tapauksissa siirtää henkilötietoja myös Euroopan talousalueen ulkopuolisissa eli niin kutsutuissa kolmansissa maissa toimiville organisaatioille. Tällaisia tiedonsiirtoja voidaan toteuttaa, jos jokin seuraavista ehdoista toteutuu:

 • EU:n komissio on päättänyt, että kyseisen maan tietosuojan taso on riittävä.
 • Muita tarvittavia turvatoimia on otettu käyttöön esimerkiksi noudattamalla EU:n komission hyväksymiä mallisopimuslausekkeita tai varmistamalla, että tietoja käsittelevällä yrityksellä on voimassa olevat yritystä koskevat sitovat säännöt (Binding Corporate Rules, BCR).
 • Erityistilanteisiin sovelletaan poikkeuksia, jos esimerkiksi sopimuksen täytäntöön paneminen sitä edellyttää tai olet antanut suostumuksesi kyseisten tietojen siirtämiseen.

5. MITEN Varapuu Oy SUOJAA HENKILÖTIETOJA

Henkilötietojen suojaaminen on asiakaslähtöisen toimintamme ydin. Meillä on käytössämme asianmukaiset tekniset, organisatoriset ja hallintoon liittyvät turvallisuusmenettelyt, joilla suojaamme kaikkia hallussamme olevia tietoja katoamisen, väärinkäytön, luvattoman käytön, luovuttamisen, muutosten ja tuhoamisen varalta.

6. YKSITYISYYDEN SUOJAAN LIITTYVÄT OIKEUTESI

Sinulla on omia tietojasi koskien seuraavat oikeudet:

 1. Oikeus pyytää pääsyä henkilötietoihisi. Sinulla on oikeus tutustua hallussamme oleviin henkilötietoihisi. Useimmissa tapauksissa nämä tiedot ovat jo nähtävissäsi Varapuu Oy:n tarjoamissa verkkopalveluissa ja esimerkiksi laskulle tulostettuna. Oikeutta tutustua voidaan kuitenkin rajoittaa lainsäädännön, muiden henkilöiden yksityisyyden suojan ja Varapuu Oy:n liiketoimintakonseptin ja liiketoiminnan käytäntöjen nojalla. Varapuu Oy:n liikesalaisuudet sekä sisäiset arviot ja materiaalit saattavat vaikuttaa siihen, että tietoihin pääsyä rajoitetaan.
 2. Oikeus pyytää korjausta virheellisiin tai puutteellisiin tietoihin. Jos tiedot ovat virheellisiä tai puutteellisia, sinulla on oikeus pyytää tietojen korjaamista, ellei lainsäädäntö sitä rajoita.
 3. Oikeus pyytää tietojen poistamista. Sinulla on oikeus pyytää tietojesi poistamista seuraavissa tapauksissa:
  1. Peruutat suostumuksesi tietojen käsittelyyn eikä käsittelylle ole muuta perusteltua syytä.
  2. Vastustat tietojen käsittelyä eikä käsittelyn jatkamiselle ole mitään hyväksyttävää syytä.
  3. Vastustat tietojen käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksissa.
  4. Kyse on alaikäisen henkilötiedoista, jotka on kerätty tietoyhteiskunnan palvelujen hankkimisen yhteydessä.
 4. Oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä. Jos kiistät rekisteröimiemme tietojen oikeellisuuden tai tietojen käsittelyn lainmukaisuuden, tai jos olet vastustanut tietojen käsittelyä oikeuksiesi mukaisesti, voit pyytää meitä rajoittamaan henkilötietojesi käsittelyä vain tietojen säilyttämiseen. Tietojen käsittely rajoitetaan tällöin vain tietojen säilyttämiseen, kunnes tietojen oikeellisuus on varmistettu tai on voitu tarkistaa, ovatko oikeutetut etumme ensisijaisia sinun etuihisi nähden.
 5. Jos sinulla ei ole oikeutta pyytää tietojen poistamista rekistereistämme, voit sen sijaan pyytää, että rajoitamme näiden tietojen käsittelyn vain tietojen säilyttämiseen. Jos sinua koskevien rekisteröityjen tietojen käsittely on tarpeellista ainoastaan oikeusvaateen esittämiseksi, voit myös vaatia, että tietojen muu käsittely rajoitetaan vain tietojen säilyttämiseen. Saatamme käsitellä tietojasi muissa tarkoituksissa, jos oikeusvaateen esittäminen sitä edellyttää tai jos olet antanut siihen suostumuksesi.
 6. Oikeus vastustaa tietojen käsittelyä oikeutetun etumme perusteella. Sinulla on aina oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin tai suoramarkkinointiin liittyvään profilointiin.
 7. Oikeus tietojen siirrettävyyteen. Sinulla on oikeus saada meille antamasi henkilötiedot koneellisesti luettavassa muodossa. Tämä oikeus koskee henkilötietoja, joita on käsitelty ainoastaan automaattisesti ja suostumuksen tai sopimuksen täytäntöön panemisen perusteella. Tiedot voidaan myös siirtää meiltä toiselle rekisterinpitäjälle, mikäli se on turvallista ja teknisesti mahdollista.

Jos haluat käyttää yllä lueteltuja oikeuksiasi sinun on esitettävä meille pyyntö rekisterinpitäjän osoitteeseen, jonka kerromme tässä selosteessa. Pyynnöt arvioidaan tilanne- ja tapauskohtaisesti. Huomioithan, että voimme myös säilyttää ja käyttää tietojasi, jos se on tarpeen lainsäädännön velvoitteiden noudattamiseksi, riita- asioiden ratkaisemiseksi tai sopimusten täytäntöön panemiseksi.

Yllä mainittujen oikeuksien lisäksi sinulla on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle henkilötietojesi käsittelystä.

 • EVÄSTEET

Varapuu Oy kerää, käsittelee ja analysoi verkkosivustojensa käyttöön liittyviä tietoja. Verkkoliikennettä koskeva tieto on tietoa, joka liittyy verkkosivuston kävijöihin ja jota käsitellään tietoliikenneverkoissa viestien lähettämistä, jakelua ja saataville asettamista varten.

Käytämme evästeitä ja muuta vastaavaa teknologiaa, jotta voimme toimittaa sinulle tuotteita ja palveluita, tarjota turvallisen verkkoympäristön, toteuttaa markkinointitoimia, mahdollistaa paremman asiakaskokemuksen verkossa, seurata verkkosivustomme analytiikkaa ja tarjota sinulle mahdollisimman kiinnostavaa sisältöä. Tietoja ei käytetä yksittäisten henkilöiden tunnistamiseen.

Voit valita selaimesi asetuksista, hyväksytkö evästeiden käytön. Jos et hyväksy evästeiden käyttöä, voit käyttää Varapuu Oy:n verkkosivustoa ja osaa palveluista, mutta tämä valinta voi rajoittaa merkittävästi sivuston ja palveluiden toiminnallisuutta.

 • KUINKA KAUAN Varapuu Oy SÄILYTTÄÄ HENKILÖTIETOJA

Säilytämme tietojasi ainoastaan niin kauan kuin niitä tarvitaan siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty ja käsitelty, tai niin kauan kuin laki ja säännökset niin meitä edellyttävät tekemään.

Säilytämme tietojasi niin kauan kuin niitä tarvitaan sopimuksen täytäntöön panemiseen ja niin kauan kuin lakien ja säännösten mukaiset tiedon säilyttämistä koskevat vaatimukset niin edellyttävät. Jos säilytämme tietojasi muihin tarkoituksiin kuin sopimuksen täytäntöön panemiseen, kirjanpitoon tai perintämenettelyyn, säilytämme tietoja vain, jos se on kyseisen tarkoituksen kannalta tarpeellista ja/tai se on lakimääräinen velvollisuutemme. Lähtökohtaisesti poistamme sellaiset tiedot, joita ei ole lakimääräisesti tarpeen säilyttää viiden (5) vuoden kuluessa siitä, kun emme ole enää kuulleet sinusta (et ole esimerkiksi osallistunut tapahtumaan, ottanut meihin yhteyttä tai reagoinut muutoinkaan, jos olemme tavoitelleet Sinua). Meillä on lainsäädännön vuoksi monissa tapauksissa velvollisuus säilyttää henkilötietojasi myös tämän jälkeen, jos tietojen käsittely on tarpeen esimerkiksi lakiin perustuvien velvoitteiden noudattamiseksi tai oikeusvaateiden käsittelemiseksi, tai voimme joutua säilyttämään tietoja myös perusteltujen oikeuksiemme turvaamiseksi.

9. MITEN TÄHÄN JA EVÄSTEITÄ KOSKEVAAN SELOSTEESEEN TEHDÄÄN MUUTOKSIA

Päivitämme tätä tietosuojaselostetta säännöllisesti kehittäessämme tietosuojakäytäntöjämme sekä lainsäädännön muutoksista johtuen. Suosittelemme, että tarkistat aika ajoin tietosuojaselosteen muutoksien huomaamiseksi.

10. YHTEYDENOTTO JA REKISTERINPITÄJÄ

Jos sinulla on kysyttävää tietosuojaselosteesta, voit ottaa yhteyttä Varapuu Oy:n asiakaspalveluun. Voit ottaa yhteyttä kaikissa rekisteröityjä tietoja koskevissa asioissa ja pyynnöissä osoitteeseen asiakaspalvelu(a)varapuu.fi tai kirjeitse osoitteeseen Varapuu Oy, Viinikankatu 51 B, 33800 Tampere.

Rekisterinpitäjä:

Varapuu Oy
Viinikankatu 51 B
33800 Tampere
Sähköposti: info@varapuu.fi
Puhelin: 020 735 3420
Y-tunnus 3218954-9
Kotipaikka: Tampere

Lippu- ja myyntiehdot

10.2.2022

YLEINEN HUOMIO KORONATILANTEESTA JOHTUEN

Tapahtumissa noudatetaan THL:n ja aluehallintovirastojen ohjeistuksia ja määräyksiä koronaviruksen leviämisen ehkäisyn suhteen.

Toimithan seuraavasti:

 1. Kipeänä ei saa tulla paikalle, mikäli on mitään sairastumiseen viittaavia oireita. Jokaisen omalla vastuulla on tunnistaa oma mahdollinen sairautensa.
 2. Pidä huolta käsihygieniasta (pese kädet saippualla tai tarvittaessa käytä käsidesiä)
 3. Yski hihaan tai kertakäyttöliinaan
 4. Säilytä turvavälit lähikontakteissa
 5. Tilanteissa, joissa saattaa syntyä jonoja, niin muista huolehtia riittävistä turvaetäisyyksistä
 6. Vältä kättelyä, halailua, ylävitosia ja negatiivisten tunteiden lietsomista
 7. Huolehdi itsestäsi ja muista, sekä kannathan oman vastuusi
 8. Suosittelemme käyttämään maskia

Jokaisen oma vastuu ja ohjeistusten noudattaminen on erittäin tärkeää koronavirustartuntojen ehkäisemiseksi!

Tapahtumatilassa on tehostettu siivouskäytäntöjä ja henkilökunta varmistaa saippuan, käsidesin ja käsipyyhkeiden riittävyyden kaikissa tiloissa.

Haluamme taata osallistujillemme mahdollisimman turvallisen osallistumisen ja teemme kaikkemme järjestääksemme sinulle parhaan mahdollisen valmennuksen.

Tilaisuuksiimme voidaan joutua ottamaan vähemmän osallistujia mukaan ja huolehdimme väljistä penkkiriveistä ja pyrimme huomioimaan ohjeistuksia parhaalla mahdollisella tavalla. Seuraamme jatkuvasti viranomaisten määräyksiä, ohjeistuksia ja suosituksia tapahtumien järjestämisen osalta.

Päivitetty 10.2.2022

LIPPU– JA MYYNTIEHDOT

Myyjänä ja laskuttajana toimii Varapuu Oy (Y-tunnus 3218954-9) (jäljempänä ”myyjä”). Tuotteiden ja palvelujen hinnat määräytyvät kulloinkin voimassaolevan hinnaston mukaan. Hinnoissa ilmoitetaan sisältyykö arvonlisävero ilmoitettuun summaan. Myyjä pidättää oikeuden hinnaston muutoksiin. Kauppa syntyy, kun asiakas ilmoittaa ostavansa myyjän tarjoaman lipun tai tuotteen. Tämä voi tapahtua esimerkiksi tilauskaavakkeella, sähköisesti verkkokaupassa tai muulla foorumilla taikka suullisesti. Kun kauppa on syntynyt, katsotaan näiden tilausehtojen olevan voimassa.

Asiakaspalveluumme auttaa kaikissa tilanteissa: info@varapuu.fi.

REKISTERÖINTI JA LIPPU

Tapahtumaan osallistuminen edellyttää rekisteröitymistä tapahtumapaikalla ennen tapahtuman alkua. Osallistuja voi rekisteröityä tapahtumaan esittämällä henkilöllisyystodistuksen tai sähköpostiinsa saaman lipun/tilausvahvistuksen. Lippu tulee maksaa joko heti tilauksen yhteydessä tai ennen tapahtumaa tilauksen yhteydessä sovitulla tavalla. Mikäli toimituksessa on tapahtunut virheitä, pyydämme ottamaan välittömästi yhteyttä asiakaspalveluumme.

Mikäli tapahtuman lippu on maksamatta, on järjestäjällä oikeus evätä sisäänpääsy.

PERUUTUS JA VOIMASSAOLO

Koulutustapahtumalipulle ja fyysisille tuotteille annamme kuluttajasuojalain mukaisen 14 päivän vaihto-ja palautusoikeuden tilauspäivästä lukien. 14 päivän jälkeen tilausta ei voi peruuttaa ja pidämme oikeuden laskuttaa tilauksesi sovitulla tavalla. Tämän jälkeen lippuja ei voi vaihtaa eikä niitä lunasteta takaisin. Lipun voi kuitenkin luovuttaa kolmannelle osapuolelle. Käyttämätöntä lippua ei hyvitetä. Mikäli asiakas osallistuu tilaisuuteen, ei vaihto- ja palautusoikeus ole enää voimassa.

Digitaalisilla tuotteilla ei ole palautus- tai vaihto-oikeutta, ellei kyseisen tuotteen kohdalla ole toisin määritelty.

Palautettavat tai vaihdettavat tuotteet tulee olla alkuperäispakkauksessa ja myyntikuntoisia. Halutessasi palauttaa tai vaihtaa tuotteita, ota ensin yhteyttä asiakaspalveluumme ja kysy palautusohjeita. Liitäthän palautukseen mukaan nimesi, yhteystietosi sekä tilinumerosi mahdollista maksunpalautusta varten.

Peruutus tulee aina tapahtua kirjallisesti sähköpostilla asiakaspalveluumme.

Avoin lippu on voimassa 12 kk ostopäivästä eteenpäin. Lipun voi käyttää missä tahansa kaupungissa, jossa kyseisiä tapahtumia järjestetään. Osallistujan tulee ilmoittaa muutoksista ja ilmoittautua haluamaansa tapahtumaan asiakaspalveluumme.

MAKSAMINEN

Maksu tulee suorittaa tilauksessa sovitulla tavalla myyjän ohjeistuksen mukaisesti.

Maksun voi tilausvaiheessa suorittaa osissa, mikäli sellainen on mahdollista kyseisen lipun kohdalla. Osissa maksamisesta ei peritä korkoa, mutta myyjällä on oikeus lisätä 5 euron laskutuslisä per lasku osissa suoritettavista laskuista. Mikäli maksusuunnitelmaa ei noudateta, myyjällä on oikeus eräännyttää avoinna oleva saatava kokonaisuudessaan kuluineen erääntymään välittömästi.

Tapahtumista ostetut tuotteet laskutetaan maksuehdolla 14 pv netto.

Verkkokaupan maksuvälittäjänä toimii Visma Pay (Paybyway Oy, y-tunnus 2486559-4), joka on rekisteröity Finanssivalvonnan ylläpitämään maksulaitosrekisteriin. Maksamiseen siirrytään Visma Payn verkkopalvelun kautta ja tiliotteella ja laskulla maksun saajana näkyy Visma Pay tai Paybyway Oy. Visma Pay välittää maksut myyjälle. Maksaminen on turvallista, sillä kaikki maksutapahtumaa koskevat tiedot välitetään salattua yhteyttä käyttäen niin ettei kukaan ulkopuolinen taho näe maksutapahtuman tietoja.

Kauppa syntyy verkkokaupan asiakkaan ja myyjän välille. Myyjän vastuulla ovat kaikki kauppaan liittyvät velvoitteet.

Lue lisää Visma Paysta: https://www.visma.fi/vismapay/

OSALLISTUJAN TIEDOT

Jokaisesta osallistujasta tulee olla osallistumista varten perustiedot: Nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite. Lippu on henkilökohtainen, mutta sen voi siirtää kolmannelle osapuolelle. Mikäli osallistuja halutaan vaihtaa, tulee lipun omistajan ilmoittaa uuden osallistujan tiedot (nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköposti) asiakaspalveluumme hyvissä ajoin ennen tapahtuman järjestämistä.

Useiden lippujen ostajan tulee ilmoittaa kaikkien osallistujien tiedot asiakaspalveluumme hyvissä ajoin ennen tapahtumaa.

TAPAHTUMASSA TAPAHTUVA KUVAAMINEN JA ÄÄNITTÄMINEN

Tapahtumissamme saatetaan ottaa kuvia tai tapahtumamme saatetaan äänittää tai videoida joko osittain tai kokonaisuudessaan. Kuvia saatetaan käyttää nettisivuillamme, blogissamme, esitteissämme tai sosiaalisessa mediassa. Videoita ja äänitteitä käytetään valmentajan kehittymiseen ja niissä olevia valmentajan osuuksia saatetaan osittain tai kokonaan julkaista ja myydä. Kysymme sinulta erikseen luvan, mikäli haluamme käyttää äänite- tai videomateriaalia, jossa esiinnyt muutoin kuin osana yleisöä, mistä sinut saattaa tunnistaa. Osallistuessasi annat hyväksynnän kuvaamiseesi, tilaisuuden äänittämiseen ja videointiin. Mikäli et halua esiintyä kuvissa, niin ilmoita siitä rekisteröinnin yhteydessä tiimillemme ennen tapahtuman alkamista.

TAPAHTUMAN KUVAAMINEN JA ÄÄNITTÄMINEN

Tapahtuman kaikenlainen tallentaminen (käsittäen kuvaamisen ja äänittämisen) on kielletty, ellet ole saanut siihen myyjältä nimenomaista, etukäteistä kirjallista lupaa. Voit kuitenkin ottaa yksittäisiä kuvia tilaisuudesta itsellesi sekä julkaisemiseksi esimerkiksi sosiaalisessa mediassa kulloisessakin tilaisuudessa erikseen annettujen ohjeiden mukaisesti. Tekijän tiedot tulee mainita julkaistavan kuvan ja/tai kommentin yhteydessä. Tapahtumista otettujen kuvien ja tekstien osittainenkin julkaiseminen edellyttää aina tekijänoikeuksien haltijan mainintaa sekä kulloinkin annettujen ohjeiden noudattamista. Kuvien käyttäminen kaupallisiin tarkoituksiin on kiellettyä ilman myyjän nimenomaista, etukäteistä kirjallista lupaa.

TAPAHTUMAPAIKKA JA -AIKA

Myyjä on sopinut tapahtumalle paikan ja ajan. Myyjällä on oikeus muuttaa näistä kumpaakin tarpeen tullen. Tällaisessa tapauksessa myyjä ilmoittaa muutoksista sähköpostilla asiakkaalle. Tilaisuus järjestetään toisena ajankohtana, joka alkaa viimeistään kolmen kuukauden kuluessa tapahtuman alkuperäisestä ajankohdasta. Myyjällä on oikeus siirtää valmennuskokonaisuus, -osio tai osa sen toteuttamisesta myös edellä mainitun ajankohdan jälkeen, mikäli myyjällä on siihen perusteltu syy kuten esimerkiksi valmentajan esiintymisen estävä sairastuminen tai loukkaantuminen, työsuhteen päättyminen tai odottamaton myyjästä johtumaton kurssitilan käytön estyminen tai ylivoimainen este, force majeure. Tilaisuuksiin mahtuu kerrallaan tietty maksimimäärä osallistujia, eikä myyjä voi taata kaikille mahdollisuutta osallistua suuren kysynnän yllättäessä tai viranomaisrajoitusten asettaessa rajoitteita osallistujamäärälle, vaikka tekee parhaansa tilaisuuksien järjestämiseksi. Tapahtuman peruuntuessa kokonaan muusta kuin force majeure -syystä, myyjä on velvollinen palauttamaan asiakkaalle maksetun summan. Myyjällä on myös aina oikeus siirtää tapahtuma verkkotapahtumaksi (internet-verkossa), esimerkiksi mikäli tilaisuutta ei voida järjestää viranomaisen asettamasta rajoitteesta johtuen tarkoituksenmukaisella tavalla.

RAJOITUKSET

Asiakas sitoutuu käyttämään valmennuksiamme ja niissä tarjottavia sisältöjä vain ei-kaupallisiin tarkoituksiin.

Omien tuotteiden ja palveluiden markkinointi ja markkinointimateriaalin jakaminen myyjän järjestämissä tapahtumissa on kielletty, ellei siitä ole erikseen kirjallisesti sovittu Myyjän kanssa. Markkinoinnista on sovittava aina etukäteen hankkimalla markkinointipaketti. Markkinointipaketin hinta riippuu tilaisuuden koosta, kestosta ja aiheesta. Tapahtumissamme on 12 vuoden ikäraja.

ULKOMAALAISET SEMINAARIT

Tämä ehto koskee tapahtumia Suomen ulkopuolella, jossa myyjä vastaa seminaarilippujen myynnistä ja asiakaspalvelusta asiakkaan ja seminaarin järjestäjän välillä. Myyjä ei ole velvollinen korvauksiin, mikäli järjestäjä vaihtaa seminaarin ajankohtaa tai paikkaa. Myyjä ei myöskään ole velvollinen korvauksiin mikäli järjestäjä peruuttaa seminaarin kokonaisuudessaan. Myyjä on velvollinen palauttamaan asiakkaalle järjestäjän palauttamat rahat, jotka kuuluvat asiakkaalle. Myyjä vastaa siitä, että asiakas saa seminaariin ostamansa lipun.

TYYTYVÄISYYSTAKUU

Jos olet tilaisuuden jälkeen sitä mieltä, että valmennus ei auttanut millään tavalla elämääsi, niin voit pyytää maksamasi summan takaisin. Tule kertomaan tyytymättömyydestäsi paikan päällä tiimillemme, niin otamme sinulta tarvittavat tiedot palautusta varten. Takuu koskee kaikkia Suomessa olevia tapahtumia, joissa olemme itse tapahtuman järjestäjä. Takuumme edellyttää osallistumista koko tapahtumaan alusta loppuun.

Järjestämämme ja markkinoinamme valmennukset voivat luvata erilaisia keinoja ja työkaluja elämän muutokseen. Osallistuja hyväksyy sen, että järjestäjänä vastaamme palveluiden ja tuotteiden järjestämisestä ja tarjoamisesta. Vastuu muutoksista ja elämän toteuttamisesta on itse asiakkaalla. Ymmärrät, että sinulla on vastuu tuloksista ja teet kaikki muutokset elämässäsi ja liiketoiminnassasi omalla vastuullasi. Myyjä ei takaa mitään tiettyä lopputulemaa tai seurausta tapahtumaan osallistuneelle eikä vastaa osaksikaan siitä, mikäli niitä ei saavuteta.

TIETOSUOJA

Tietosi tallennetaan asiakasrekisteriimme. Tutustu tarkemmin kulloinkin voimassa olevaan tietosuojaselosteeseemme. Yhteystietojasi käytetään kommunikointiin, joka liittyy ostamaasi tapahtumaan / tuotteeseen. Olemme sinuun yhteydessä myös muista tapahtumistamme ja tuotteistamme. Voit koska tahansa positua markkinointilistoiltamme niin halutessasi. Emme koskaan myy tietojasi. Emme anna tietojasi eteenpäin muussa tarkoituksessa kuin palvelun toteuttamisessa sinulle.

ONGELMATILANNE JA RIITAISUUKSIEN RATKAISEMINEN

Asiakkaan tulee ottaa yhteyttä asiakaspalveluumme kaikissa ongelmatilanteissa (asiakaspalvelu@varapuu.fi).

Tätä sopimusta koskevat riitaisuudet käsitellään Helsingin käräjäoikeudessa. Kuluttajansuojalaissa tarkoitetulla kuluttajalla on kuitenkin oikeus nostaa kanne sen Suomessa sijaitsevan paikkakunnan käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirissä käyttäjällä on kotipaikka tai vakituinen asuinpaikka. Jollei käyttäjällä ole asuinpaikkaa Suomessa, riitaisuudet käsitellään Helsingin käräjäoikeudessa.

Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia pois lukien sen kansainvälisyksityisoikeudelliset lainvalintaa koskevat säännöt.

VUOSIJÄSENYYTEEN KUULUVIEN VALMENNUSTEN LISÄEHDOT

Vuosijäsenyyteen kuuluvat valmennukset järjestetään pääsääntöisesti LIVE-tapahtumana, johon voi osallistua paikan päällä. Niistä saatetaan järjestää myös ONLINE-striimi. Tästä järjestäjä päättää tilanteen mukaan.
Mikäli valmennustapahtuma järjestetään hybridinä (LIVE + ONLINE), voi jäsen päättää osallistua LIVEen paikanpäälle tai ONLINEn välityksellä. Kummassakin tapauksessa katsotaan, että jäsen on silloin osallistumalla käyttänyt jäsenyyteen kuuluvan osallistumisoikeutensa.

Mikäli valmennusta ei voida jostain syystä (esimerkiksi epidemiaan liittyvät rajoitukset) järjestää LIVE -tapahtumana, se voidaan järjestää ONLINE-striimin välityksellä. Näissä tapauksissa striimi vastaa jäsenelle kuuluvaa valmennusta ja sitä ei korvata muulla tavoin.

Muutoksista valmennuksen järjestämistapaan pyritään viestimään mahdollisimman aikaisin, kuitenkin vähintään 7 päivää ennen valmennuksen ajankohtaa, mikäli se on mahdollista. Järjestäjä ei vastaa kuluista, joita saattaa syntyä siitä, että asiakas on varannut esimerkiksi hotellin tai matkan paikanpäälle valmennukseen ja valmennusta ei voida järjestää.

YHTEYDENOTTO

Mikäli sinulla on kysyttävää, kommentoitavaa, tai haluat muuten ottaa meihin yhteyttä, voit soittaa meille numeroon 0207353420 tai lähettää sähköpostia osoitteeseen info@varapuu.fi.